ПРИЙНЯТО

Конференцією трудового колективу

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний

університет імені І. Я. Горбачевського

МОЗ України"

Протокол № 1 від 5лютого 2016 року

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію по трудових спорах ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України"

І. Загальні положення

1.1. Комісія по трудових спорах обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу.

1.2. Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії визначаються загальними зборами (конференцією) трудового коллективу.

1.3. Кількість працівників у складі комісії по трудових спорах повинна бути не менше половини її складу.

1.4. Комісія по трудових спорах обирає із свого складу голову, його заступників і секретаря комісії.

ІІ. Компетенція комісії по трудових спорах

2.1. Комісія по трудових спорах є обов'язковим первинним органом по розгляду трудових спорів, що виникають у ДВНЗ " Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України ", за винятком спорів, зазначених у статтях 222, 232 Кодексу Законів України "Про працю".

2.2. Трудовий спір підлягає розглядові в комісії по трудових спорах, якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з адміністрацією ДВНЗ " Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України ".

2.3. Працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробітної плати – без обмеження будь-яким строком. У разі пропуску з поважних причин установленого строку комісія по трудових спорах може його поновити. Заява працівника, що надійшла до комісії, підлягає обов'язковій реєстрації.

2.4. Комісія по трудових спорах зобов'язана розглянути трудовий спір у десятиденний строк з дня подання заяви. Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву, представників власника або уповноваженого ним органу. Розгляд спору за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника при розгляді спору від його імені може виступати представник профспілкового органу або за вибором працівника інша особа, в тому числі адвокат.

2.5. У разі нез'явлення працівника або його представника на засідання комісії розгляд заяви відкладається до наступного засідання. При повторному нез'явленні працівника без поважних причин комісія може винести рішення про зняття цієї заяви з розгляду, що не позбавляє працівника права подати заяву знову в межах тримісячного строку з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.

2.6. Комісія по трудових спорах має право викликати на засідання свідків, доручати спеціалістам проведення технічних, бухгалтерських та інших перевірок, вимагати від адміністрації ДВНЗ " Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України " необхідні розрахунки та документи.

2.7. Засідання комісії по трудових спорах вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин обраних до її складу членів. Працівник, адміністрація ДВНЗ " Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України " мають право заявити мотивований відвідбудь-якому члену комісії. Питання про відвід вирішується більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. Член комісії, якому заявлено відвід, не бере участі у вирішенні питання про відвід.

2.8. На засіданні комісії ведеться протокол, який підписується головою або його заступником і секретарем.

ІІІ. Порядок прийняття рішень комісією по трудових спорах

3.1. Комісія по трудових спорах приймає рішення більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У рішенні зазначаються: повне найменування підприємства, установи, організації, прізвище, ім'я та по батькові працівника, який звернувся до комісії, або його представника, дата звернення до комісії і дата розгляду спору, суть спору, прізвища членів комісії, адміністрації ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України ", результати голосування і мотивоване рішення комісії.

3.2. Копії рішення комісії у триденний строк вручаються працівникові, адміністрації ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України ".

IV. Оскарження рішення комісії по трудових спорах

4.1.У разі незгоди з рішенням комісії по трудових спорах працівник чи адміністрація ДВНЗ " Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України " можуть оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк з дня вручення їм витягу з протоколу засідання комісії чи його копії. Пропуск вказаного строку не є підставою відмови у прийнятті заяви. Визнавши причини пропуску поважними, суд може поновити цей строк і розглянути спір по суті. В разі коли пропущений строк не буде поновлено, заява не розглядається, і залишається в силі рішення комісії по трудових спорах.

V. Рішення комісії підлягає виконанню адміністрацією ДВНЗ " Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України " у триденний строк по закінченні десяти днів, передбаченим на його оскарження

5.1. У разі невиконання адміністрацією ДВНЗ " Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України " рішення комісії по трудових спорах у встановлений строк (стаття 229 КЗПп) працівникові комісією по трудових спорах видається посвідчення, що має силу виконавчого листа.Посвідчення засвідчується підписом голови або заступника голови комісії по трудових спорах ДВНЗ " Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України " та печаткою комісії по трудових спорах. Посвідчення не видається, якщо працівник чи адміністрацією ДВНЗ " Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України " звернувся у встановлений статтею 228 КЗПп строк із заявою про вирішення трудового спору до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду.

5.2. На підставі посвідчення, пред'явленого не пізніше тримісячного строку до районного, міського (міста обласного значення), районного у місті відділу державної виконавчої служби, державний виконавець виконує рішення комісії по трудових спорах у примусовому порядку.