Положення про ППО ТДМУ

Міністерство охорони здоров'я України

Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського»

ПОЛОЖЕННЯ

про первинну профспілкову організацію працівників та студентів Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет

імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України»

Затверджено

на XVпрофспілковій конференції працівників та студентів

ДВНЗ «ТДМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

4 червня 2015 року

ПОЛОЖЕННЯ

про первинну профспілкову організацію працівників та студентів ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

1. Загальні положення

1.1. Первинна профспілкова організація працівників та студентів ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» є добровільним неприбутковим громадським об'єднанням осіб, котрі є працівниками та студентів ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

1.2. Первинна профспілкова організація працівників діє відповідно до Конституції України, Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності". Закону України „Про об'єднання громадян". Закону України „Про вищу освіту", нормативно-правових актів Кабінету Міністрів.

1.3. Первинна профспілкова організація у своїй діяльності керується Статутом Профспілки медичний працівників України, цим положенням, рішенням вище стоячих профспілкових органів.

Представництво інтересів членів профорганізації у взаємовідносинах з адміністрацією університету здійснюється на основі колективного договору.

1.4. Первинна профспілкова організація працівників незалежна у своїй діяльності від керівництва ВНЗ, органів державної влади й місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій, їм не підзвітна та не підконтрольна.

1.5. У структуру первинної профспілкової організації працівників входять профоб'єднання інститутів, факультетів, інших структурних підрозділів та студентів, котрі навчаються.

1.6. Первинна профспілкова організація є юридичною особою, має печатку, штамп установленого зразка, бланки, рахунок в банку.

1. 7. Право юридичної особи первинна профспілкова організація реалізує через профспілковий комітет, що діє відповідно до Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та статуту профспілки

1.8. Юридична адреса: 46001, м. Тернопіль, Майдан волі, 1 каб. 317

2. Органи первинної профспілкової організації

2.1. Найвищим органом первинної профспілкової організації університету є профспілкові збори (конференція).

Звітно-виборна конференція профспілкової організації працівників університету проводиться не рідше ніж один раз у 5 років. Про дату, місце проведення конференції (зборів) та порядок денний члени профспілки сповіщаються не пізніше як за 10 днів до встановленого терміну, якщо інше не передбачено Статутом Профспілки.

2.2. Звітні профспілкові збори (конференція) проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

2.3. Норма представництва та порядок обрання делегатів на профспілкову конференцію визначаються профспілковим комітетом відповідно до норм Статуту Профспілки, Статуту університету та Закону України «Про вищу освіту».

2.4. Профспілкова конференція вважається правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше двох третин делегатів.

2.5. На звітно-виборних профспілкових зборах (конференції) для ведення поточної роботи обираються:

- у первинній профспілковій організації університету - профспілковий комітет, голова профкому, його заступники терміном повноважень до 5 років.

У випадку проведення позачергових виборів термін їх повноважень визначається до позачергового проведення звітно-виборної кампанії профспілки на підставі рішення вищого за ступенем профспілкового органу.

На конференції обирається ревізійна, мандатна та лічильна комісії, кількісний склад та квоту представництва профспілкового комітету, ревізійної, мандатної та лічильної комісій визначає конференція. Обрання членів профкому, ревізійної, мандатної та лічильної комісій здійснюється шляхом прямого висунення з правом подальшої заміни делегованих.

2.6. Форму голосування (закрита, відкрита) при виборах керівних органів визначають профспілкові збори (конференція). Обраними вважаються кандидати, що набрали більше половини голосів від загальної кількості тих, що взяли участь в голосуванні за наявності кворуму.

2.7. Дострокові вибори будь-якого виборного профспілкового органу університету, керівника та його заступників можуть бути проведені на вимогу не менше однієї третини членів Профспілки відповідної профспілкової організації (кафедри, факультету (підрозділу), університету), або за пропозицією вищого за ступенем керівного профспілкового органу, який має право ініціювати проведення засідань нижчих за ступенем профспілкових органів.

Голова профспілкового комітету щорічно звітує про свою роботу на засіданні керівного виборного органу.

3. Профспілкові збори (конференція) структурного профоб'єднання (факультету/ підрозділу):

• приймають рішення про вступ до профспілки нових членів та їх виключення з неї;

• заслуховують і обговорюють звіти і дають оцінку їх роботі;

• обирають профорга підрозділу, делегатів на конференцію первинної профспілкової організації університету;

• делегують представників до виборних керівних органів первинної організації, відповідно до виділеної квоти;

• розглядають і вносять пропозиції профспілковому комітету щодо формування пріоритетних напрямків діяльності первинної профспілкової організації.

4. Профспілкова конференція:

4.1. Визначає пріоритетні напрямки діяльності первинної профспілкової організації.

4.2. Заслуховує і обговорює звіти профспілкового комітету, ревізійної комісії, дає оцінку їхній роботі.

4.3. Обирає профспілковий комітет.

4.4. Обирає ревізійну, мандатну та лічильну комісії.

4.5. Обирає делегатів на конференцію вищої за статусом організації профспілки згідно з нормами представництва за порядком, затвердженим відповідним профспілковим органом.

4.6. Обирає (делегує) представників до вищого профспілкового органу

4.7. Схвалює проект колективного договору, заслуховує звіти, профспілкового комітету про виконання колективної угоди, дотримання законодавства.

4.8. Приймає рішення про входження до певної профспілки. про припинення діяльності, ліквідацію первинної профспілкової організації.

4.9. У період між конференціями первинна профспілкова організація здійснює свої повноваження через обраний нею профспілковий комітет (профком).

5. Профспілковий комітет:

5.1. Здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, Статутом Профспілки, цим Положенням про первинну профспілкову організацію університету, статутом університету, програмними документами, рішеннями вищих керівних профспілкових органів, іншими нормативними документами, що регулюють внутріспілкову діяльність.

5.2. Скликає профспілкові збори (конференції), організовує виконання їх рішень та рішень вищих за ступенем керівних профорганів, враховує критичні зауваження і пропозиції членів профспілки, організовує поточну діяльність первинної профорганізації, проводить свої засідання в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал. Рішення профкому вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів профкому, присутніх на засіданні.

5.3. Укладає і контролює виконання колективної угоди, звітує про її виконання на конференції (засіданні виборного органу), звертається до керівництва університету про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання угоди.

5.4. Вносить адміністрації університету, а в разі необхідності - у вищі профспілкові та адміністративні органи, пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу, умов побуту, відпочинку, оздоровлення членів трудового колективу.

5.6. Бере участь у розробці правил внутрішнього розпорядку, контролює правильність нарахування зарплати та інших виплат працівникам.

5.7. Вирішує питання про запровадження, перегляд чи зміну умов праці працівників.

5.8. Здійснює громадський контроль за виконанням адміністрацією університету Закону України „Про вищу освіту", законодавства про охорону праці, організацією безпечних і нешкідливих умов праці працівників.

5.9. Разом з адміністрацією:

- вирішує питання соціального розвитку університету;

- бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку університету;

- бере участь у розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій та інше;

- бере участь у вирішенні питань оплати праці, тарифних ставок, схем посадових окладів, умов запровадження та розмір надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних виплат;

- висуває свої кандидатури до складу комісії по трудових спорах, які обираються конференцією трудового колективу і т.д. згідно Статуту Профспілки.

5.10. Представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді індивідуальних трудових спорів та за дорученням трудового колективу у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню.

5.11. Розробляє та затверджує щорічний кошторис витрат з урахуванням всіх видів надходжень, звітує про його виконання перед профорганізацією.

5.12. Формує штати звільнених працівників відповідно до обсягу роботи і наявних коштів.

5.13. Надає членам профспілки матеріальну допомогу з коштів профорганізації.

5.14. Спрямовує свою діяльність на виконання статутних завдань, рішень конференції первинної профорганізації, вищих органів профспілки.

5.15. Організовує облік членів профспілки, слідкує за дотриманням статутних норм при прийнятті до профспілки та припинення членства в ній, визначає порядок формування виборних органів та обрання делегатів на конференцію.

5.16. За наявності письмових заяв членів профспілки про утримання профспілкових внесків з їхньої заробітної плати укладає договір з адміністрацією університету щодо перерахування на рахунок первинної профорганізації профспілкових внесків.

5.17. Визначає структуру профкому, формує комісії та сектори.

5.18. В період між звітно-виборними конференціями обирає голову та його заступників у випадку дострокового припинення ними своїх повноважень з таких підстав:

5.18.1. За особистою заявою.

5.18.2. За станом здоров'я, якщо хвороба триває понад 4 місяці підряд.

5.18.3. Переїзду в іншу місцевість і втрата зв'язку з профорганізацією.

5.19. Визначає повноваження профбюро та профорганізатора (профгрупорга) відповідно до норм статуту профспілки.

6. Голова профкому:

6.1. Без довіреності представляє первинну профспілкову організацію у взаємовідносинах профкому з іншими органами її організаціями.

6.2. Скликає та проводить засідання профспілкового комітету, організовує підготовку необхідних матеріалів до них, підписує прийняті рішення і протоколи засідань.

6.3. Вносить пропозиції профкому про розподіл обов'язків між заступниками голови профкому, затверджує їх посадові обов'язки та інших найманих працівників профкому.

6.4. Проводить особистий прийом членів профспілки, організовує розгляд заяв, пропозицій та зауважень, дає доручення членам профкому, профактиву з питань діяльності первинної профспілкової організації.

6.5. Організовує навчання профспілкового активу, його інформування та інструктування.

6.6. Від імені профспілкової організації підписує колективну угоду, організовує контроль за її виконанням.

6.7. Є розпорядником коштів первинної профспілкової організації в межах асигнувань, передбачених її бюджетом відповідним кошторисом. Щорічно звітує на засіданні профкому про витрачання коштів за затвердженим кошторисом.

6.8. Забезпечує виконання рішень вищих за рівнем органів профспілки.

6.9. Подає до вищого органу профспілки звіти за встановленими формами.

6.10. Організовує ведення діловодства первинної профорганізації, забезпечує формування і зберігання архіву.

6.11. Виконує інші функції за дорученням профкому .

У випадку відсутності голови його обов'язки виконує перший заступник, а при відсутності обох функції керівника виконує другий заступник. При відсутності одночасно голови і заступників їх функції виконує уповноважений профкомом представник цього органу.

7. Кошти і майно первинної профспілкової організації

7.1. Первинна профспілкова організація володіє і самостійно розпоряджається майном і коштами, які знаходяться у її власності, з метою реалізації статутних цілей і завдань.

7.2. Джерелами формування майна первинної профорганізації є членські внески членів профспілки, інші відрахування університету на культурно-масову і фізкультурну роботу, пожертвування громадян, юридичних осіб, пасивні доходи, інші надходження, не заборонені законодавством.

7.3. Майно первинної профспілкової організації є її приватною власністю. Воно не підлягає розподілу між членами Профспілки і використовується для виконання статутних завдань в інтересах членів Профспілки.

7.4. Розмір щомісячних членських внесків встановлюється статутом профспілки.

Членські профспілкові внески сплачуються безготівковим розрахунком із заробітної плати згідно із заявою члена профспілки. Порядок перерахувань внесків встановлюється відповідною угодою профкому з адміністрацією університету.

7.5. Первинна профспілкова організація відраховує частину внесків на статутну діяльність вищих за рівнем органів відповідно до норм статуту профспілки або рішень її керівного органу.

7.6. Кошти первинної профорганізації, які залишаються в неї після відрахувань вищих за рівнем органам, витрачаються згідно з кошторисом,

7.7. Від імені членів профспілки розпоряджання коштами, іншим майном здійснює профспілковий комітет.

7.8. Фонд оплати праці штатних працівників профкому не повинен перевищувати 1/3 загальних видатків профбюджету організації.

8. Припинення діяльності первинної профспілкової організації

8.1. Первинна профспілкова організація може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації.

8.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію первинної профспілкової організації приймається профспілковими зборами (конференцією) відповідно до Статуту Профспілки. Рішення зборів (конференції) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів конференції, учасників зборів за наявності кворуму.

8.3. У випадку припинення діяльності первинної профспілкової організації, її майно та кошти, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, використовуються на статутні чи благодійні цілі згідно з рішенням зборів ( конференції) або передаються вищим за ступенем профспілковим органам.

8.4. Припинення, призупинення чи заборона діяльності первинної профспілкової організації університету з інших підстав можуть здійснюватись лише за рішенням суду відповідно до законодавства.